Připraveno s pomocí několika nadšenců pro kolejovou dopravu v KV regionu

 

home
galerie
Vaše příspěvky
kontakt
 historie
 
 
 link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


 

Trať, po které přijel do Chebu první vlak

Ve Waldsassenu mělo stát nádraží na pravém břehu Odravy. Dále měla trať vést po pravém břehu až do Schloppachu, kde byl plánovaný most do Egerteichu. Odtud měla vést okolo Gre­gorova Dvora (Grógerhof) do Hájů a končit měla jihovýchodně od Chebu v nadmořské výšce cca 475 m. Zároveň další vyměřovací komise praco­valy na plánovaných tratích Cheb-Aš (bavorská) a Cheb-Brambach (saská), bohužel každá na vlastní pěst. Chebské nádraží na plánované trati z Františkových Lázní mělo ležet v nad m. výšce 455 m a zhruba l km severovýchodně od zamýš­leného nádraží na trati z Waldsassenu. Protože mělo být (a je) chebské nádraží průjezdné, muselo dojít ke kompromisu. Nádraží bylo postaveno v nadm. výšce cca 465 m, o něco blíže k městu, než původně plánovaly saské dráhy. Ty musely zásadně přepracovat projekt viaduktu přes údolí Ohře - zvýšit jej o 10 m na konečných 24,8. Naproti tomu bavorská Východní dráha musela upravit celý úsek z Waldsassenu do Chebu. Nádraží ve Waldsassenu bylo nakonec přesunuto do západní části města (t.j. na levý břeh Odravy). Po levém břehu byla trať vystavěna do Hundsbachu, dále do Egerteichu, okolo Krásné Lípy a Šlapán mírným obloukem na sever - k Chebu. Před nádražím v Chebu bylo nutné vykopat hluboký příkop, protože nádraží se nacházelo o 10 m níže, než se původně plánovalo. Během přípravných prací těchto tratí odstoupily od smlouvy subjekty finan­cující stavbu (bankovní dům Eriangerz Frankfurtu, Hirsch z Mnichova a kníže Thurn und Taxis). Město Cheb tím bylo donuceno jednat s jinými investory, čímž ztratilo mnoho času. Po dvou letech stavebních prací přijel po naší „Šlapanské" trati do Chebu historicky první vlak. Byl přivítán velkolepou nádražní budovou posta­venou v novorenesančním stylu, která již tehdy byla 173,5 m dlouhá a patřila mezi největší v Čechách. Měla 3 poštovní a 5 celních místností. 3 čekárny, l restauraci a 80 bytů pro personál. Zajímavostí je. že na financování této stavby se z 20 % podílelo i město Hof. Pro město začala éra železniční dopravy.

Cheb - Waldsassen za 13-16 minut

Tato trať byla od samého počátku hojně využí­vána nejen pro osobni, ale i pro nákladní dopravu, o čemž svědčí statistiky prvního roku provozu: 35 tisíc prodaných jízdenek, 4 tuny zavazadel a 55 tisíc tun nákladu. Po r. 1882, kdy byla otevřena trať z Wiesau do Marktredwitz. ztratila „Šlapanská" trať na významu a začala se měnit na trať regionálního charakteru. Poslední rychlík Mnichov - Karlovy Vary tudy projel v r. 1914. Během l. sv. války byla, stejně jako všechny ostatní přeshraniční trati, pro osobní přepravu uzavřena.Přestože byla trať již dávno v provozu, ve Slapanech začaly vlaky stavět až od roku 1898. kdy zde byla na nátlak firmy provozující kameno­lom zřízena stanice. l po vzniku ČSR patřila „Šlapanská" trať stejně jako chebské nádraží německým Říšským drahám. ČSD zde měly pouze několik svých pokladen. Ve 30. letech 20. století projíždělo mezi Chebem a Waldsassenem denně 9 páru osobních vlaků o síle až 10 vagónů. V létě 1939 jezdil na trati zrychlený vlak z Wiesau do Karlových Varů.

 

Během 2. sv. války byla trať v normálním provozu. 8. 4. 1945 bylo chebské nádraží totálně zničeno spojeneckým náletem. Trať do Waldsassenu však zůstala nepoškozena a jako první byla obnovena již Koncem května 1945. Nakrátko získala zpět strategický význam. Byl po ní přepra­vován materiál na obnovu chebského nádraží ze slapanských lomů. Její další existence již nebyla příliš radostná. Od podzimu 1945 do r. 1947 tudy jezdily nákladní vlaky s odsunutými Němci z ČSR, poté byla přeprava přes státní hranici zastavena. Osobní provoz probíhal až do 60. let. a to díky tex­tilnímu podniku působícímu přímo ve Slapanech. Zastaven byl změnou jízdního řádu ke dni l. l. 1964. Vlečka do místního lomu byla v pro­vozu do r. 1969. Stanice Šlapány však byla obsazena až do r. 1975

Úpadek

Obě strany využívaly hraniční úseky k odstavování vysloužilé techniky, v Německu do 50. let, l. nás do let šedesátých. Na německé straně byly následně koleje odstraněny. Poslední osobní vlak odjel z Waldsassenu 30. 5. 1986, definitivně poslední (nákladní) vlak projel tratí 3. l. 2000. Krátce poté byly demontovány koleje i v úseku Waldsassen - Mitterteich.Na českém úseku mezi stanicí Slapany a státní hranicí byly koleje vytrhány v 60. letech. Jejich zbytky byly v r. 1991 rozkradeny vedením statku v Hájích. Zbytek kolejí použily ČD pro rekonstrukci trati Cheb - Plzeň. Poslední úsek z Chebu k prvnímu strážnímu domku využívaly donedávna ČD k odstavování vagónů.

Obnovení trati: ZAMÍTNUTO

V r. 1991 byl podán námět na obnoveni této trati s odůvodněním, že by mohla sloužit jako odklonová trasa během plánované rekonstrukce trati Cheb - Schirnding a následné by mohla být využívána jako trať regionální. Po konzultacích na Ministerstvu dopravy a na generálním ředitelství CD v květnu 1993 byl návrh zamítnut z těchto důvodů:

- Rekonstrukce trati Cheb - Schirnding je proveditelná za plného provozu.

- Obnova trati pro regionální přepravu by byla příliš nákladná a nerentabilní.

- S obnovou nepočítá ani německá strana.

Tímto rozhodnutím zhasly poslední naděje na obnovení trati, po které přijel do Chebu první vlak. Dnes slouží turistům k procházkám po značených stezkách a okolní lesy se staly oblíbeným cílem houbařů, kteří mají tu a tam příležitost narazit na fragmenty připomínající zašlou slávu. Jedním z nich je i patník s vytesanými iniciálami K.B.E. (Kónigiich Bayerische Eisenbahn). O cestě do Waldsassenu za 13 minut (včetně celního odbavení) si dnes po více než 100 letech můžeme nechat jen zdát, protože navzdory pokroku trvá cesta po silnici delší dobu.

 

 


Návrh nového GVD pro tratě na KV ke stažení ZDE

Silný provoz na tratích KV regionu v důsledku záplav ZDE několik fotek 01 02 03 


Článek o zprovoznění nebo spíše uzavření tratě Aš - Selb


K pousmání - tisková zpráva ČD o investicích v našem kraji


 


  


 


  


 
Aktualizace 17.9.2002 

©2002 SNAFU Počet přístupů od 15.9.2002 CNW:Counter